UFC 257: داستین پوآیر در دور دوم کار فنی ، کانور مک گرگور را متوقف کرد – به صورت زنده! | ورزش ها

05:54

05:53

05:42

داستین پوایر در دور دوم کانور مک گرگور را ناک اوت کرد!

به روز شده

05:37

05:28

05:19

05:11

به روز شده

04:59

04:51

به روز شده

04:27

مقدمه و برنامه