Covid UK به صورت زنده: بوریس جانسون در مورد زمان اقدامات مرزی و از دست دادن اسناد پلیس مصاحبه کرد | سیاست

12:42

12:40

12:38

12:36

12:35

12:33

به روز شده

12:31

ساعت 12:30

12:29

12:28

12:26

12:24

12:22

12:20

12:17

به روز شده

12:16