ویروس کرونا در انگلستان به صورت زنده: سیروس استارمر به بوریس جانسون خود منزوی می گوید تا این فرایند را برای دیگران قابل دسترسی کند | سیاست

[ad_1]

12:42

12:38

12:37

12:36

12:35

12:33

12:32

12:31

ساعت 12:30

12:29

12:26

12:25

12:24

12:23

12:22

[ad_2]