هوای آرام و لنین – بهترین عکسهای روز پنجشنبه | اخبار

الا گوبیوتی شریک زندگی خود جیانکارلو وانیمارتینی ، متخصص بیهوشی را که 10 روز در بیمارستان بستری است ، در یک اتاق امن در بخش Covid-19 در بیمارستان Castello نزدیک رم در آغوش گرفت.