مبارزه در انتخابات: ایالات متحده تقسیم شده در خیابان ها هنگامی که شمارش آرا در تصاویر باشد ، به خیابان ها می آید اخبار ایالات متحده


خواندن مطالب جدید
"عدالت کجاست؟" کهنه سربازان ارتش فیجی انگلیس برای زندگی در انگلستان می جنگند اخبار جهان