سود سرمایه: جوامع لندن دهه 90 – در تصاویر

عکسهای سیاه و سفید جوامع در غرب لندن توسط روی مهتا 20 سال پیش بر تعامل و اتحاد تأکید دارند – بعضی چیزها تغییر نمی کند

ادامه خواندن …