اخبار ویروس کرونا ویروس: انگلیس برای قرنطینه از کشورهای پر خطر وارد می شود. موارد جهانی Covid 100 متر اجرا می شود | اخبار جهان





23:46

بیماری های ویروس کرونا ویروس جهانی از 100 میلیون نفر گذشته است





23:32

سیستم قرنطینه هتل کوید در انگلستان برای هدف قرار دادن مسافران از مناطق پر خطر





23:32

خلاصه