اخبار ویروس کرونا ویروس: انگلیس برای قرنطینه از کشورهای پر خطر وارد می شود. موارد جهانی Covid 100 متر اجرا می شود | اخبار جهان

23:46

بیماری های ویروس کرونا ویروس جهانی از 100 میلیون نفر گذشته است

23:32

سیستم قرنطینه هتل کوید در انگلستان برای هدف قرار دادن مسافران از مناطق پر خطر

23:32

خلاصه