Nasa SpaceX اخبار زنده را راه اندازی می کند: چهار خدمه سوار بر کپسول Dragon | علوم پایه

[ad_1]

00:49

00:42

تقسیم تأیید شده است

00:41

معرفی مدار اسمی

00:37[ad_2]

خواندن مطالب جدید
گریس میلن قاتل ماه ها قبل به یک جهانگرد انگلیسی دیگر تجاوز کرده بود نیوزلند