فولام – اورتون: لیگ برتر – زنده! | فوتبال

[ad_1]

13:23

13:22

به روز شده

13:21

13:20

13:19

13:17

13:16

13:16

ساعت 13:15

13:14

13:13

13:12

13:11

به روز شده

13:09

13:08

13:06

به روز شده

13:05

13:04

13:03

12:49

استراحت: فولام 1-3 “اورتون”

12:48

12:45

12:44

12:43

12:41

به روز شده

12:40

12:39

هدف! فولام 1-3 اورتون (Dokure 35)

12:39

12:35

12:33

هدف! فولام 1-2 اورتون (کالورت-لوین 29)

به روز شده

12:32

12:32

12:29

12:28

12:27

12:25

12:24

12:24

به روز شده

12:22

12:20

به روز شده

12:19

[ad_2]