تیراندازی در کریستچرچ: گزارش کمیسیون سلطنتی به صورت زنده منتشر می شود اخبار جهان

[ad_1]

01:05

کمیسیون سلطنتی معتقد است که تروریست فقط “به طور تصادفی” قابل جلوگیری است

01:01

00:58

00:52

00:47

خلاصه[ad_2]