نمایش دن بونگینو – Rittenhouse Wrapup

نحوه صدور حکم کایل ریتنهاوس را به صورت زنده از رادیو خواهید شنید. بعد جنا الیس، که دقیقاً پیش‌بینی کرده بود که چه اتفاقی می‌افتد، دلیل آن را از دیدگاه خود به عنوان یک متخصص قانون توضیح می‌دهد. بعدی شان دافی، بومی ویسکانسین و دادستان سابق در مورد حکم و چگونگی تأثیر همه اینها بر کل ایالت او بود. سپس شان دیویس از فدرالیست، واکنش رسانه‌ها و مبارزان عدالت اجتماعی و چگونگی تأثیر آن بر کشور را توضیح می‌دهد.