طرح برای سقف قیمت سوپرمارکت در مواد غذایی اساسی

اندرو اوپی، مدیر بخش مواد غذایی می گوید: “این هیچ تفاوتی در قیمت ها ایجاد نمی کند. قیمت های بالای مواد غذایی نتیجه مستقیم افزایش هزینه های انرژی، حمل و نقل و نیروی کار و همچنین قیمت های بالاتری است که به تولید کنندگان مواد غذایی و کشاورزان پرداخت می شود.” غذا و پایداری در BRC.” با کاهش قیمت کالاها، بسیاری از هزینه هایی که تورم را بالا نگه می دارد، اکنون ناشی از شلوغی مقررات جدید دولت است. به جای ایجاد مجدد کنترل های قیمتی به سبک دهه 1970، دولت باید بر کاهش تشریفات اداری تمرکز کند. به طوری که بتوان منابع را به سمت پایین نگه داشتن قیمت ها تا حد امکان هدایت کرد.»