تمرین های زمستانی بریتانیا و روز جمهوری: بهترین عکس های آخر هفته اخبار

بتی نلسون 81 ساله ، که ساعت 6 صبح صف را شروع کرد ، در انتظار افتتاح کلینیک واکسن Covid ، که توسط قبیله Jamestown of Clalam هند اداره می شود ، می خواند